Hajnówka - Niezależny Portal Internetowy

"Modlę się do nieba, ziemi i przestrzeni..."

Kultura i sztuka / Wiadomosci
Data: 26 Lut 2006 - 21:37
“Малюся я небу, зямлі і прастору...”“Малюся я небу, зямлі і прастору...”
Выстаўка Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы “Малюся я небу, зямлі і прастору...” створана ў рамках доўгатэрміновай праграмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь "Беларусы ў Польшчы" на 2005-2010 гг.
Выстаўка - літаратурна-дакументальная, мастацкая. Яна паказвае разнастайнасць збору музейных калекцый аднаго са старэйшых літаратурных музеяў Беларусі, складаецца з трох раздзелаў: “Янка Купала ў дыялогу культур”, “Вечна жывая паэзія”, “Мастацкая Купаліяна”. Назва выстаўкі - радкі з верша Янкі Купалы “Мая малітва” (1912).
Раздзел “Янка Купала ў дыялогу культур” (выстаўка ў плакатах) тэматычна расказвае пра ўзаемасувязь яго творчасці з еўрапейскай літаратурай і наследванне беларускім пісьменнікам традыцый класічнай сусветнай літаратуры. Найбольш значныя старонкі жыцця і дзейнасці Янкі Купалы, яго паездкі за межы Беларусі і сустрэчы з выдатнымі дзеячамі культуры і літаратуры розных краін, таленавітая спадчына паэта, у тым ліку перакладчыцкая, падаюцца ў кантэксце сусветнай культуры. Прыкладам -ушанаванне памяці народнага песняра Беларусі ў свеце. Помнік паэту ўстаноўлены ў Ароў-парку пад Нью-Йоркам (ЗША). Яго вершы, паэмы, п’есы выдадзены ў многіх замежных краінах. На Беларусі ажыццёўлена ўнікальнае выданне своеасаблівага верша-гімна “А хто там ідзе?” на 82 мовах свету. Выданне яго санетаў на 8 еўрапейскіх мовах, пачынальнікам якіх у беларускай літаратуры быў Янка Купала, пабачыла свет да 120-годдзя паэта ў 2002 г.
Раздзел “Янка Купала ў дыялогу культур” (выстаўка ў плакатах) - сведчанне вялікага сусветнага значэння Янкі Купалы, любові і павагі да яго творчасці і асобы ў розных кутках Зямлі.
Экспанаты раздзела “Вечна жывая паэзія” (рукапісы, друкаваныя выданні, фотаздымкі і інш.) распавядаюць пра асобу Янкі Купалы, яго творчасць (асабліва перакладчыцкую) ў дачыненні да польскай літаратуры і культуры. Матэрыялы ўзнаўляюць геаграфію сустрэч Янкі Купалы на Беласточчыне (30-40-ыя гады XX ст.), стасункі і сяброўства музея беларускага песняра з польскай грамадскасцю, ушанаванне памяці Янкі Купалы на Беларусі і ў Польшчы.
Стала ўжо традыцыяй, што польскія вучоныя і даследчыкі творчасці Янкі Купалы (беларусы па паходжанні) бяруць удзел у Міжнародных Купалаўскіх чытаннях.
Асобнай старонкай у экспазіцыі выстаўкі праходзіць тэма “Янка Купала і Адам Міцкевіч”. Ідэйна-тэматычная сугучнасць, сюжэтнасць, думкі, вобразы аб'ядноўваюць бліскучыя старонкі іх паэзіі. Сярод псеўданімаў Янкі Купалы быў псеўданім Вайдэлота. Янка Купала быў адным з першых перакладчыкаў твораў Адама Міцкевіча на беларускую мову.
У раздзеле “Вечна жывая паэзія” шырока прадстаўлены друкаваныя выданні з фондаў музея. Гэта прыжыццёвыя паэтычныя зборнікі Янкі Купалы, пераклады яго твораў на польскую мову, кнігі з аўтографамі, юбілейныя і сувенірныя выданні беларускага паэта, польскіх пісьменнікаў апошніх гадоў.
Значную частку выстаўкі займае раздзел “Мастацкая Купаліяна”. Беларускія майстры жывапісу, кніжнай графікі, дэкаратыўна-прыкладнога і народнага мастацтва ў сваіх творах паказваюць асобу паэта, духоўную прыгажосць яго герояў, непаўторнае хараство Купалаўскіх мясцін.
Экспазіцыя выстаўкі “Малюся я небу, зямлі і прастору...” - сведчанне дружбы братніх народаў і любові да неўміручай спадчыны Янкі Купалы.


Молюся я небу, зямлі і прастору,
Магутнаму Богу - Ўсясвету малюся,
Ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору
За родны зогон Беларусі.


Янка Купала

“Modlę się do nieba, ziemi i przestrzeni...”
Wystawa Państwowego Muzeum Literatury Janki Kupały “Modlę się do nieba, ziemi i przestrzeni...” powstała jako jedna z części długotrwałego programu Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś „Białorusini w Polsce”, realizowanego w latach 2005-2010.
Wystawa – literacko-dokumentalna, artystyczna. Pokazuje różnorodność zbiorów kolekcji muzealnej jednego z najstarszych literackich muzeów w Białorusi, składa się z trzech rozdziałów: „Janka Kupała w dialogu kultur”, „Wiecznie żywa poezja”, „Artystyczna Kupaliana”. Tytuł wystawy – słowy z wiersza Janki Kupały „Moja modlitwa” (1912).
Rozdział „Janka Kupała w dialogu kultur” (wystawa w plakatach) opowiada o wzajemnych powiązaniach Kupały z literaturą europejską i literaturą światową. Najbardziej znaczne momenty życia i działalności Kupały, jego podróże po-za granicami Białorusi, spotkania z wybitnymi literatami i działaczami kultury różnych krajów. Twórczość poety, w tym jego działalność działalność roli tłumacza są przedstawiane działalność kontekście literatury światowej. działalność Białorusi zobaczyło świat unikatowe wydawnictwo wiersza-hymnu „A Chato tam idzie?” w 82 językach światu. Wydawnictwo sonetów sonetów ośmiu językach.
Rozdział „Janka Kupała w dialogu kultur” (wystawa w plakatach) – świadectwo wielkiej wagi i powagi do Janki Kupały jak do pisarza, tak i do człowieka.
Eksponaty rozdziału „Wiecznie żywa poezja” (rękopisy, książki, które ujrzały świat jeszcze za życia poety, zdjęcia) opowiadają o osobie Janki Kupały, o jego twórczości (zwłaszcza w roli tłumacza) w odniesieniu do literatury i kultury polskiej. Przedstawione materiały odnawiają geografię spotkań Janki Kupały na Białostocczyźnie ( lata 30-40 XX stulecia), stosunki Muzeum Janki Kupały z polską społecznością, uszczenie pamięcia Janki Kupały w Białorusi i Polsce.
Tradycją stał się fakt, iż polscy naukowcy i badacze poezji Janki Kupały birą udział w Międzynarodowych odczytach Kupały.
Odrębną częścią ekspozycji jest temat „Janka Kupała i Adam Mickiewicz”. Bowiem mają o­ni dużo wspólnego. Janka Kupała był jednym z pierwszych, któ tłumaczył utwory Mickiewicza na język białoruski.
W rozdziale „Wiecznie żywa poezja” zostały szeroko przedstawione drukowane wydania ze zbiorów Muzeum. Są wśród nich pozycje, które ujrzały świat jeszcze za życia poety, tłumaczenie jego utworów na język polski, książki z autografami, jubileuszowe i pamiątkowe wydania.
Znaczną część wystawy zajmuje rozdział „Artystyczna Kupaliana”. Białoruscy artyści, graficy, mistrzowie sztuki ludowej pokazali poetę, piękno duchowe jego bohaterów, niepowtarzalne piękno krajobrazów Białorusi.
Ekspozycja wystawy “Modlę się do nieba, ziemi i przestrzeni...” – świadectwo przyjaźni sąsiedzkich narodów i zamiłowania do wiecznie żywej poezji Janki Kupały.

Modlę się do nieba, ziemi i przestrzeni,
Wszechmogącemu Bogu – Wszechświatu się modlę,
W każdej przygodzie, o każdej porze
Modlę się o Białoruś.

Janka KupałaWystawę można oglądać w Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Otwarcie wystawy miało miejsce dnia 26 lutego 2006 roku.


Artykul ze strony Hajnówka - Niezależny Portal Internetowy
http://trespol.hajnowka.com.pl/

Adres WWW tego artykulu to:
http://trespol.hajnowka.com.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=536

Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 401